نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی(، ایران

2 دانش آموخت هی دوره ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها