یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

2 کارشناس ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها