سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه ازاد واحد آشتیان، ایران، دکتراى ادبیات انگلیسى از دانشگاه منچستر انگلستان، دانشکده هنر، فرهنگ وتاریخ.

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها