نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شرق (ایران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد رشته زبان و ادبیاّت فارسى، دانشگاه پیام نور نقده (ایران)

چکیده

در فایل اصل مقاله موجودد است

کلیدواژه‌ها