تحلیل جلوه هاى ادبیات غنایى در سه منظومۀ نظامى با تکیه بر نقش زن (خسرو و شیرین، لیلى و مجنون، هفتپیکر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

درفایل اصل مقاله موجودد است

کلیدواژه‌ها