نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد زنجان، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها