نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسى ارشد ورودى 89 ، واحد دانشگاه آزاد واحد کرج، تهران، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها