خیانت در شاهنامه (با نگاهی به دو داستان رستم و شغاد و سیاوش و سودابه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ارشناسی ارشد زبان و ادب ات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها