از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها