نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها