بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، مدرّس مرکز تربیت معلّم بابل و دبیر دبیرستان های بندپی غربی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجودد است.

کلیدواژه‌ها