نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، مدرّس مرکز تربیت معلّم بابل و دبیر دبیرستان های بندپی غربی،

چکیده

در فایل اصل  مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها