نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

2 دانشجوى دکترى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد (رساله ى دکترى)، مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج دانشکده ى زبان و ادبیات فارسى

چکیده

در فایل اصل مقاله موجودد است.

کلیدواژه‌ها