نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فسا،فسا، ایران.

2 استاد، دانشگاه تهران ،تهران، ایران.

چکیده

شعر قلندری بیانگر آخرین مرحلة تکامل احوال صوفیانه و اوج بیان اندیشه­های ایشان در زبان هنر است.
بی­شک تنها راه شناخت تکامل احوال عارفان، تغییرات زبانی و محتوایی افکار ایشان خواهد بود. سنایی نیز همچون بسیاری از موارد دیگر آغازگر نشر این مفهوم در عرصة شعر بوده است.
زبان و اندیشۀ سنایی در عرصۀ قلندریات رنگ و بویی دیگر می­گیرد، زبانی بی­پروا با اندیشه­های نامتعارف که گویی کوششی است در جهت رسیدن به اخلاص.در این مقاله برآنیم تا به بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم، ترجمه­ی فولادوند.
 2. انصاری، قاسم، 1370، پنج متن در قلندری، یغما، یادنامه یغما.
 3. انصاری، قاسم ،1370، قلندرنامه_ای منظوم، کلک ، شماره 14و 15.
 4. برومند ، جواد، 1385 ،ریشه یابی و اشتقاق واژۀ قلندر، مجله ی مطالعات ایرانی مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان های ایرانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، سال پنجم ، شماره دهم.
 5. تبریزی، محمد حسین بن خلف، 1361 ، برهان قاطع، ج سوم، تهران : امیرکبیر.
 6. تهانوی ، محمد علی،1996م ، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،بیروت.
 7. خرمشاهی، بهاالدین، 1364،حافظ و ملامتیگری، کیهان فرهنگی، شماره 24.
 8. دهخدا ، علی اکبر،1377، ج11،چ2،تهران:دانشگاه تهران.
 9. زرین کوب،عبدالحسین،1380،ارزش میراث صوفیه،چ دهم، تهران: امیرکبیر.
 10. زرین کوب، عبد الحسین ، 1380 ، جستجو در تصوف، چ 1، تهران.
 11. سجادی، جعفر،1383، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چ7، تهران: طهوری.
 12. سلمی، ابوعبدالرحمان ، 1364 ، رساله الملامتیه، قسم الثانی، مصر.
 13. سمنانی، علاالدوله، 1366، رساله در تصوف، مصحح: قاسم انصاری، شماره 12.
 14. سنایی، مجدود بن آدم،1380 ، دیوان ، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، چاپ 1تهران ، سنایی.
 15. سهروردی، اسماعیل بن عبدالمومن اصفهانی، 1386 ، عوارف المعارف ، تصحیح قاسم انصاری ، چ 3 ، تهران.
 16. شفیعی کدکنی، محمد رضا، 1386 ، قلندریه در تاریخ ، چ 6، تهران : سخن.
 17. شفیعی کدکنی، محمد رضا، 1393، در اقلیم روشنایی، چاپ هشتم، نشر آگه.
 18. شمیسا، سیروس،1381، شاهد بازی در ادبیات فارسی، چ 1، تهران: فردوس.
 19. صراف ،مرتضی ،1350 ،آیین قلندری، ارمغان ، دوره چهلم ، شماره1.
 20. عطار، محمد بن ابراهیم ، 1389 ، مختار نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی،چ 1، تهران : سخن.
 21. فروزانفر، بدیع الزمان، 1355، خلاصه­ی مثنوی، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران.
 22. معدن کن،معصومه،1384، بساط قلندر،چ دوم ،تبریز:آیدین.
 23. معدن کن،معصومه،1377،نگاهی به دنیای خاقانی، چ سوم،تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 24. معین، محمد،1379،فرهنگ فارسی،ج 5،چ پانزدهم، انتشارات امیرکبیر.