نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد ،هشتگرد، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ،قائمشهر، ایران.

چکیده

شعر نیمایی در قالب ساختاری یعنی رعایت ارکان عروضی دچار ابهاماتی شد که بعدها شاعران نو پرداز در برطرف کردن آنها توانایی های خود را در اشعارشان به طرق مختلفی بروز دادند . عاشقانه ها یا همان اشعار نو عاشقانه که در قالب های مختلفی سروده می شدند مانند دیگر اشعار نو عاری از اوزان عروضی نبودند . البته اوزان عروضی که در اشعار نیمایی به کار می رفت قالبا به صورت اوزان کم کاربرد نبود و بیشتر اوزان پرکاربرد و آن هم در تعداد محدود به کار می رفتند .  این نوشتار نشان خواهد داد عاشقانه های 4 شاعر نیمایی سرا دارای کدام  اوزان عروضی و تاثیر این اوزان بر قالبهای شعری آنها بوده است  .

کلیدواژه‌ها

 1. اخوان ثالث مهدی ، 1378؛ مجموعه اشعار، انتشارات سخن، تهران.
 2. پورنامداریان تقی ، 1384 ؛ سفر در مه، نشر نگاه، تهران.-  ترابی ضیاء الدین؛ فروغی دیگر، نشر دنیای نو .
 3. حقوقی محمد ، 1383 ؛ ادبیات امروز ایران، نشر قطره، تهران.
 4. شاملو احمد ،  1385؛ کلیات اشعار، نشر نگاه، تهران  .
 5. شفیعی کدکنی ،  1370، محمدرضا ، موسیقی شعر ، انتشارات نگاه ، چاپ سوم ، تهران  .
 6. شفیعی کد کنی ، 1380 ، محمدرضا ، ادوار شعر فارسی ، انتشارات سخن ، تهران  .
 7. فرخزاد فروغ ، 1350؛ کلیات اشعار، نشر نور، تهران  .
 8. قیس رازی شمس الدین ، 1360؛ المعجم فی معاییر الشعار العجم، دانشگاه تهران  .
 9. عباسی حبیب الله ، 1381؛ عروض و قافیه، نشر ناژ، تهران  .
 10. ماهیار ، عباس ، 1379  ، عروض فارسی ، انتشارات قطره ، چاپ پنجم ، تهران   .
 11. مشیری فریدون ، 1380؛ بازتاب نفس صبحدمان، کلیات اشعار، جلد1، نشر چشمه، تهران  .
 12. مشیری فریدون  ، 1380؛ بازتاب نفس صبحدمان، کلیات اشعار، جلد2، نشر چشمه، تهران  .
 13. ناتل خانلری ، پرویز ، 1372، وزن شعر فارسی  ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوم ، تهران  .
 14. نادرپور نادر ، 1382؛ مجموعه اشعار، نشر نگاه   .
 15. نصیرالدین طوسی ، 1379 ، معیارالاشعار ، انتشارات سهره وردی ، اصفهان   .
 16. یوسفی ، غلام حسین ، 1386 ، چشمه روشن ، انتشارات علمی ، چاپ یازدهم ، تهران   .