ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلمّ تهران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها