بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

2 ، دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى واحد همدان

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها