برداشت های عرفانی مولوی از عناصر قصص قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضوهیئت علمی دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها