نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات فارسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها