نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

این مقاله، در حوزه ی مطالعاتی روان شناسی ادبیات قرار می گیرد. در این مقاله داستان های « برادرکشی در شاهنامه » از منظر نظریه ی « عقده  ی حقارت» آدلر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر پایه نظریه ی یاد شده، بر آن است که چگونگی واکنش  شخصیت های این داستان ها را کاویده و اهدافی که رفتار آن ها را در آینده جهت می دهد، بررسی کند. در پایان، به این نتیجه می رسد که انگیزه ی  واقعی رفتار آدمی در بسیاری  از مواقع، برتری جویی و احساس مهتری است که ریشه در عقده ی حقارت دارد.

کلیدواژه‌ها

1.آدلر، آلفرد،1370، روان شناسی فردی، ترجمه ی دکتر حسن زمانی شرفشاهی، تهران ، تصویر.
2. _______، 1379 ، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان شناسی، طاهره جواهر ساز، تهران،رشد. =
3.احمدوند، محمدعلی، 1386، بهداشت روانی،تهران، پیام نور.
4. اسپربر، یوهانس، 1379، تحلیل روان شناختی استبداد و خودکامگی، دکتر علی صاحبی، تهران، ادب و دانش.
5.پروچاسکا، جیمز، 1383،نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، رشد.
6.پروین، اولیور؛ پی، جان،1381، شخصیت (نظریه و پژوهش)،  ترجمه دکتر پروین کدیور، تهران، آییژ .
7.سرامی، قدمعلی، 1378، از رنگ گل تا رنج خار، تهران، علمی فرهنگی .
8. سیاسی، علی اکبر،1379، نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی، تهران، دانشگاه تهران.
9.شاملو، سعید، 1384، مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، تهران، رشد .
10.شولتز، دوان پی؛ 1387، تاریخ روان شناسی نوین، دکتر علی اکبر سیاسی، تهران، دوران.
11. کارور، چارلز، اس؛ مایکل اف،شمایر، 1375، نظریه های شخصیت ، احمد رضوانی، مشهد، انتشارات آستان قدس .
13.کزازی ،میر جلال الدین ؛1379 ،نامه باستان :ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی ، ج 1 ،تهران، سمت.
14.-----------------،1384، نامه باستان :ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی ،ج ششم ،تهران سمت.
15.----------------،1387 ، نامه باستان :ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی ،ج نهم ،تهران ،سمت .
16.منصور ، محمود، 1358، احساس کهتری، تهران، رشد .
17.منوچهریان، پرویز، 1358، عقده حقارت، تهران، علمی و فرهنگی.
18. ولک رنه، آوستن وارن،1382، نظریه ی ادبیات، ضیا موحد و پرویز مهاجر، تهران، انشارات علمی.
19.Ewen Robert,(2003) an introduction to theories of personality, new jersey, Lawrence Erlbaam Associate.