نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز.شیراز،ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکردشهرکرد،.ایران

چکیده

بزرگ علوی یکی از بزرگترین داستان­نویسانی است که در تکامل داستان کوتاه و گسترش آن در ادبیات معاصر نقش بسزایی دارد. او در داستان­هایش با واقع­گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه می­پردازد و همین داستا­ن­ها ما را با جامعه­ای که علوی در آن می­زیسته، آشنا می­کند. یکی از داستان­های او دزآشوب نام دارد.
در این پژوهش تلاش بر این است تا به روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای جامعه­شناسی محتوا این داستان مورد بررسی قرار گیرد. این جستار نشان می­دهد که گرچه با تحول جامعه، دختران روستایی با رفتن به شهر قادر به ادامه درس خواندن هستند اما تفاوت بین امکانات جامعه شهری و روستایی و فرهنگ متفاوت این دو جامعه باعث می­شود که بسیاری از دختران در فرهنگ جامعه شهری حل شوند و دیگر به روستای خود باز نگردند.

کلیدواژه‌ها

 1. کتاب­ها

  1. آژند، یعقوب (1373) انواع ادبی در ایران امروز، تهران: نشر قطره
  2. ازغندی، علیرضا (1379)تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ج 1و 2،تهران: سمت
  3. بهارلو، محمد ( 1372) داستان کوتاه ایران، طرح نو، پاییز
  4. دهباشی، علی (1384) ( به کوشش) یاد بزرگ علوی، نشر ثالث
  5. روح­الامینی، محمود (1379) نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، چ سوم، تهران: نشر آگه
  6. ستوده، هدایت­الله (1381) جامعه­شناسی در ادبیات فارسی، چ دوم ، تهران: آوای نور
  7. صنعت­جو، حمید ( 1379)نظری و گذری بر جامعه­شناسی ادبیات، تبریز: انتشارات مهدیس
  8. عسگری­حسنکلو، عسگر(1387) نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی، تهران: فرزان روز
  9. علوی، بزرگ (1385) گیله مرد، تهران: نگاه
  10. فرزاد، عبدالحسین (1378) درباره­ی نقد ادبی، چ سوم، تهران: نشر قطره
  11. لوونتال، لئو (1386) رویکرد انتقادی در جامعه­شناسی ادبیات، مترجم محمدرضا شادرو، تهران: نشر نی
  12. مهدی­پور عمرانی، روح الله  (1387) ادبیات زندان، تهران:انتشارات آفرینش
  13. میر عابدینی، حسین( 1380) صد سال داستان نویسی در ایران،ج 1و 2 ، چ دوم، تهران: نشر چشمه

  مقالات

  1. رحمدل، غلامرضا و سهیلا فرهنگی،« پژوهشهای میان رشته­ای در مطالعات ادب فارسی» پژوهش­های ادبی،سال پنجم، شماره بیست و یک، پاییز 1387، صص44-23
  2. عسگری­حسنگلو، عسگر (( سیر نظریه­های نقد جامعه­شناختی ادبیات)) ادب پژوهی، شماره چهارم، سال 87-1386، صص64-43
  3. علایی، مشیت، (( نقد ادبی و جامعه شناسی)) ادبیات و فلسفه ،46 و 47 سال چهارم ، شماره ی 10 و 11 مرداد و شهریور