نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

چکیده

مسئله زمان پیوسته ذهن و دل ، حاضر و غایب ، و دیروز و امروز انسان را به خود مشغول کرده است. حقیقتی است که با وجود انسان پیوند یافته است و انسان همیشه خود را در چنبره ی آن می یابد ، گویا انسان اسیرِ زمان است و راهی برای برون رفت از این اسارت ندارد. بهره گیری از زندگی و رسیدن به موفّقیّت از جمله اهداف اساسی انسان ها است. یکی از مهم ترین گام ها در این راستا تسلّط بر زمان و مدیریت صحیح آن می باشد. در این دیدگاه افراد به تعیین و الویت­ بندی اهداف، تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی عملیاتی شایسته توصیه شده و نیز از سستی، شتابزدگی و هرگونه اقدامی که انجام به موقع و شایسته امور را تهدید می­کند، باز داشته شده اند. پروین در این بررسی به بازتابی از وقت و ارزش زمان که بیانگر ارزش وجودی هستی است اشاره ای می کند و یافته ها نشان می دهد در باورها ، انسان ها به سوی کمال تا رسیدن به اصل ، با گذر از آفندهای روزگار( تلف کردن وقت) طی طریق می­کنند. نتیجه اینکه کسی ارزش وقت را بداند ارزش عمر را دانسته است. آنچه در این مقاله بازیابی و بررسی می شود  روش بهینه از زمان و عوامل آسیب رسان در دیوان پروین است که مضمون اشعار پروین بر گذرا بودن عمر و غنیمت شمردن لحظه و زیستن حال تأکید دارد و همین امر ، میزان اهمّیّت این موضوع و ضرورت بررسی آن را نشان می دهد. تحقیق با کنکاش در منابع مکتوب با شیوه­ ی پژوهشی توصیفی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

اعتصامی، پروین،(1380)، دیوان پروین اعتصامی، به کوشش منوچهر مظفریان، چاپ اول،تهران،انتشارات نقش اندیش.

به پژوه ،احمد(1381).« هفتاد رهنمون مهم درباره مدیریت زمان برای مادران و پدران». مجله ی پیوند، شماره 280.

تریسی،برایان، (1385)، قدرت زمان، روشی مطمئن برای آن که در زمان کمتر، کار بیشتری صورت دهید،برگردان: مهدی قراچه داغی ،چاپ اول ، تهران، نشر آسیم.

4-تریسی،براین(1389)،مدیریت زمان،از لحظه­هایتان بیش ترین بهره را بگیرید،مترجم مهدی افشار،تهران:انتشارات قاصدک صبا.

تریسی،برایان، (1393)،مدیریت زمان،شیوه های کاربردی برای بهره گیری مؤثر از وقت،ترجمه: صالح سپهری فردسی و مهدی شهبازی، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد.

جی سیورت ،لوتار،(1389)، مدیریت زمان، منصور توکل نیا، قم : نشر جمال، چاپ یازدهم.

خنیفر، حسین و پورحسینی، مژده (1390). مهارتهای زندگی ، قم: هاجر ،چاپ11.

دی فرنر، جک،(1381)مدیریت کاربردی وقت و عملکرد، ترجمه ناصر جواهری زاده،تهران: نشر پژوهش.

دی فرنر.جک، (1379)، مدیریت موفق زمان . ترجمه ناصر جواهری زاده. چاپ اول، تهران :انتشارات پژوهش .

سید رضی، محمدبن الحسین، (1388). نهج البلاغه ، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر،چاپ سوم.

شفیعی و موسوی، عباس و سید تقی (1388). « مدیریت در آینه گزاره های علوی»، نهج البلاغه، شماره 25و26.

طیب ، مهدی (1387). مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

لوتارجی ،سی ورت.(1378).مدیریت زمان ، مترجم منصور توکلی نیا، قم: عصر ظهور.

مانسینی ،مارک،(1390)، مدیریت زمان ،راضیه دوست محمدی، ،چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره کتاب.