نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران.

چکیده

مسئله زمان پیوسته ذهن و دل ، حاضر و غایب ، و دیروز و امروز انسان را به خود مشغول کرده است. حقیقتی است که با وجود انسان پیوند یافته است و انسان همیشه خود را در چنبره ی آن می یابد ، گویا انسان اسیرِ زمان است و راهی برای برون رفت از این اسارت ندارد. بهره گیری از زندگی و رسیدن به موفّقیّت از جمله اهداف اساسی انسان ها است. یکی از مهم ترین گام ها در این راستا تسلّط بر زمان و مدیریت صحیح آن می باشد. در این دیدگاه افراد به تعیین و الویت­ بندی اهداف، تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی عملیاتی شایسته توصیه شده و نیز از سستی، شتابزدگی و هرگونه اقدامی که انجام به موقع و شایسته امور را تهدید می­کند، باز داشته شده اند. پروین در این بررسی به بازتابی از وقت و ارزش زمان که بیانگر ارزش وجودی هستی است اشاره ای می کند و یافته ها نشان می دهد در باورها ، انسان ها به سوی کمال تا رسیدن به اصل ، با گذر از آفندهای روزگار( تلف کردن وقت) طی طریق می­کنند. نتیجه اینکه کسی ارزش وقت را بداند ارزش عمر را دانسته است. آنچه در این مقاله بازیابی و بررسی می شود  روش بهینه از زمان و عوامل آسیب رسان در دیوان پروین است که مضمون اشعار پروین بر گذرا بودن عمر و غنیمت شمردن لحظه و زیستن حال تأکید دارد و همین امر ، میزان اهمّیّت این موضوع و ضرورت بررسی آن را نشان می دهد. تحقیق با کنکاش در منابع مکتوب با شیوه­ ی پژوهشی توصیفی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. اعتصامی، پروین،(1380)، دیوان پروین اعتصامی، به کوشش منوچهر مظفریان، چاپ اول،تهران،انتشارات نقش اندیش.
 2. به پژوه ،احمد(1381).« هفتاد رهنمون مهم درباره مدیریت زمان برای مادران و پدران». مجله ی پیوند، شماره 280.
 3. تریسی،برایان، (1385)، قدرت زمان، روشی مطمئن برای آن که در زمان کمتر، کار بیشتری صورت دهید،برگردان: مهدی قراچه داغی ،چاپ اول ، تهران، نشر آسیم.
 4. 4-تریسی،براین(1389)،مدیریت زمان،از لحظه­هایتان بیش ترین بهره را بگیرید،مترجم مهدی افشار،تهران:انتشارات قاصدک صبا.
 5. تریسی،برایان، (1393)،مدیریت زمان،شیوه های کاربردی برای بهره گیری مؤثر از وقت،ترجمه: صالح سپهری فردسی و مهدی شهبازی، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد.
 6. جی سیورت ،لوتار،(1389)، مدیریت زمان، منصور توکل نیا، قم : نشر جمال، چاپ یازدهم.
 7. خنیفر، حسین و پورحسینی، مژده (1390). مهارتهای زندگی ، قم: هاجر ،چاپ11.
 8. دی فرنر، جک،(1381)مدیریت کاربردی وقت و عملکرد، ترجمه ناصر جواهری زاده،تهران: نشر پژوهش.
 9. دی فرنر.جک، (1379)، مدیریت موفق زمان . ترجمه ناصر جواهری زاده. چاپ اول، تهران :انتشارات پژوهش .
 10. سید رضی، محمدبن الحسین، (1388). نهج البلاغه ، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر،چاپ سوم.
 11. شفیعی و موسوی، عباس و سید تقی (1388). « مدیریت در آینه گزاره های علوی»، نهج البلاغه، شماره 25و26.
 12. طیب ، مهدی (1387). مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 13. لوتارجی ،سی ورت.(1378).مدیریت زمان ، مترجم منصور توکلی نیا، قم: عصر ظهور.
 14. مانسینی ،مارک،(1390)، مدیریت زمان ،راضیه دوست محمدی، ،چاپ اول، تهران: انتشارات یادواره کتاب.