نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

چکیده

«غرب و غرب زدگی» ادبیاتی است که غربزدگان و غرب گرایان،پس از استعمار و استثمار کشورمان ،در آثارشان به کار برده­اند .هدف آنها  تنویر اذهان مردم نسبت به این پدیده قرن بیستمی بوده است. . استثمار فرهنگی ،زمانی خطرناک­تر می­شود که نویسندگان و شاعران خودی ، زبان گویای آنها شوند و سخن و خواسته های  دشمن از حلقوم و حنجره دوستان به گوش برسد.
  در بررسی آثار نویسندگان و شاعران معاصر ،درمی­یابیم که برخی شاعران تحت تأثیر این مسأله ،شیوه­های اخلاقی و سبکی خود را ،تغییر داده­اند و برخی دیگر  ،به تأثیر از فضای جامعه ،در آثارشان از الگو های غربی پیروی کرده­اند. از میان این ،افراد  فروغ فرخزاد ،سیمین بهبهانی ، از جمله شاعرانی هستند که ترکیبی از این دو شیوه را در آثارشان می­توان مشاهده کرد..
 در این مقاله  که به روش توصیفی – تحلیلی فراهم آمده است ،برآنیم تا پاره­ای از آموزه­های غربی را که در اشعار این شاعر ،رسوخ پیدا کرده ،ارزیابی کنیم .

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن
 2. آبرامز ،مایر هوارد ،(1386)فرهنگ واره ی اصطلاحات ادبی ،ترجمه ی سیامک بابایی ،چاپ اول تهران ،نشر جنگل.
 3. بهبهانی ،سیمین،(1382)مجموعه ی اشعار ،چاپ دوم ،تهران، نشر نگاه.
 4. حافظ ،خواجه شمس الدین محمد،(1373) دیوان اشعار ،تصحیح علامه محمد قزوینی،چاپ سوم، نشر پیام محراب .
 5. خمینی(ره) ،روح الله،(1389)صحیفه ی نور،مؤسسه ی نشر آثار امام (ره).
 6. رهنمایی،سید احمد، (1388)غرب شناسی ،چاپ یازدهم ، نشر مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 7. سالاری ،   مهتاب،(1393) زنانه با فروغ ، چاپ اول ، نشر کتاب درنا .
 8. صائب ،میرزا محمد علی،(1364)دیوان اشعار ،تصحیح محمد قهرمان،نشر علمی فرهنگی.
 9. شیخ شجاعی ،محمد ،رواسانی ،شاپور(1380).زمینه های اجتماعی هویت ملی ، تهران ،مرکز بازشناسی اسلام و ایران .
 10. طبری،محمد جریر ، (1352) تاریخ طبری،ترجمه ی ابوالقاسم پاینده ،  جلد4،چاپ اول .
 11. فرخزاد ،فروغ (1382)،مجموعه ی اشعار ،تهران ،انتشارات نگاه.
 12. مطهری .مرتضی.(1390)خدمات متقابل اسلام و ایران.چاپ چهل و دو ،انتشارات صدرا.
 13. مشیر زاده ،حمیرا،(1390)از جنبش تا نظریه ی اجتماعی :تاریخ دو قرن فمنیسم ،تهران ،نشر و پژوهش شیرازه.
 14. مکاریک ،ریما ،(1385)نظریه های ادبی معاصر ،ترجمه ی مهران مهاجر ،محمد نبوی،چاپ دوم ، نشر آگاه . 
 15. میشل ،آندره(1383)، فمنیسم یا جنبش زنان ،ترجمه ی هما زنجانی زاده چاپ ششم،مشهد،نشر نیکا، .
 16. نفیسی،سعید،(1366)کتاب تاریخ اجتماعی ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان ،چاپ ششم،نشر اساطیر
 17.  نقوی ،علی محمد(1377)،جامعه شناسی غربگرایی،انتشارات امیر کبیر
 18. نوری ،حسین بن محمد تقی(1408) ،مستدرک الوسائل:ج2،  ،نشر بیروت .