بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.

2 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها