نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

کتاب ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی ازجمله منظومه‌های عاشقانة ماندگار در ادب پارسی است. این کتاب روایت عشق ممنوعة ویس بر برادر همسر خود رامین و البته احساس عاشقانة متقابل رامین به اوست. فخرالدین اسعد گرگانی یک داستان قدیمی پهلوی را که پیرامون منشأ آن بین مورخین اختلاف وجود دارد را به نظم درآورده و به نظر می‌رسد قدری باورهای خود را در آن دخیل کرده است چراکه در بسیاری از ابیات و تکه‌های داستان با نگاهی شگفت­مندانه و قاضی مأبانه روبه‌رو هستیم. در اینجا ما با روش نشانه‌شناسی و با استفاده از نظریه رمزگان دانیل چندلر به دنبال بررسی مفهوم عشق در قالب رمزگان‌های اجتماعی، ادراکی، تفسیری و متنی هستیم. این داستان سرشار از مفاهیم ناب عاشقانه بر مبنای رمزگان‌های یادشده و تجربیاتی جالب در قیاس با نظریات جدید است.

کلیدواژه‌ها

باومن، زیگمونت (1384) عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.
چندلر، دانیل (1387) مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
سجودی، فرزان (1387) نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم.
سوسور، فردینان دو (1385) زبان‌شناسی عمومی، متن‌هایی از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ترجمۀ مهتاب بلوکی، تهران: نشر نی.
سیبیاک، تامس آلبرت (1391) درآمدی بر نشانه‌شناسی، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران: انتشارات علمی.
سیدمن، استیون (1386) کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
صفوی، کوروش (1383) درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران: انتشارات سوره مهر.
فکوهی، ناصر (1383) انسان‌شناسی شهری، تهران: نشر نی.
کالر، جاناتان (1379) در جست‌وجوی نشانه‌ها، ترجمۀ لیلا صادقی و تینا امراللهی، تهران: نشر علم.
گرگانی، فخرالدین اسعد (1389) ویس و رامین، با مقدمه و تصحیح وتحشیه محمد روشن، تهران: انتشارات صدای معاصر.
گیدنز، آنتونی (1387) جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان،تهران: نشر نی.
هارلند، ریچارد (1379) ابر ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، ترجمۀ فرزان سجودی، تهران: انتشارات سوره مهر.
هلدکرافت، دیوید (1391) سوسور: نشانه‌ها، نظام و اختیاری بودن، ترجمۀ سپیده عبدالکریمی، تهران: انتشارات علمی.
مقالات
الکینز، جیمز (1385) نظریه نشانه‌شناسی پیرس برای تاریخ هنر چه سخنی دارد؟، مترجم فرزان سجودی، مجله گلستان هنر، بهار، شماره 3، صص18-30
بنی طالبی، امین و فروزنده، مسعود (1396) بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین، مجلۀ فنون ادبی، پاییز، شماره پیاپی20،صص27-42.
تقوی کوتنایی، علیرضا (1396) شناخت عنصر حقیقت مانندی در داستان ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، مجلۀ تحقیقات جدید در علوم انسانی، بهار، شماره 22، صص1-12.
عشقی سردهی، علی، احمدی، امیر و کیانی، ابوالقاسم (1394) نقد شخصیت ویس از منظر امنیت عاطفی، مجلۀ مطالعات نقد ادبی، بهار، شماره 38، صص28-10.
منابع انگلیسی
Beilharz,p(2001)The Bauman Reader.Oxforfd Belackwell.
Beck, Ulrich and Beck Gernsheim.e(2002) Individualization,Institionalized Individualism and its social and political consequences.London.sage.
Gane,Nicholas(2006),Zygmunt Bauman: Liquid Modernity and beyond. Actasociologica vol44, Issu 3.
Mythen,Gabe(2004) Ulrich Beck, acritical introduction to the risk society. London.pluto press.
Giddens,Anthony. (1992)The Transformatin of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern societies. Stanford University Press.