نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم خانه و کاشانه بار عاطفی دارد و به فرد حس امنیّت، تعلق و پایداری می‌دهد؛ با این حال، دنیا برای فرد مهاجر یا استعمارشده «ناخانه‌ای» بیش نیست. پژوهش توصیفی_تحلیلی حاضر با استفاده از نظریۀ «هومی بابا»( HOMI BHABHA) دربارۀ مفهوم «ناخانگی»(UNHOMELY)، به بررسی تجربۀ مهاجری لبنانی-امریکایی به نام فاطیما در رمان «شمارندۀ‌ شب»(THE NIGHT COUNTER) اثر «عالیا یونس­»(ALIA YUNIS) می­ پردازد. بابا معتقد است که ناخانگی زمینۀ رشد و خلاقیت را برای مهاجر فراهم می­ کند و در عین حال فرد به علت «پیوند خوردگی»( HYBRIDITY) در فضای انتقالی بینابینی میان «جهان و خانه» قرار ­می­ گیرد که فرهنگ غالبی ندارد. پرسش اصلی این پژوهش مبتنی بر این مطلب است که آیا  پیوند خوردن فرهنگی و هویّتی آن گونه که بابا ادعا می­ کند فاقد برتری فرهنگی است؟ ضمن تایید کاربردیِ مفهوم ناخانگی هومی بابا، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در مورد فاطیما فرهنگ بومی بر فرهنگ غربی سلطه دارد زیرا که او همواره با توسل به میراث مذهبی و فرهنگِ خود تلاش می­کند که توان و نیروی ادامه زندگی در غرب را بیابد. سپری شدن سال­ های متمادی او را از دنبال کردن فعّالیت­ های سنّتی بازنمی­ دارد و همین دلیل بر برتریِ فرهنگی و حس ملّی است تا عدم آن. بنابراین، ضمن وجود پیوندخوردگی، درجۀ پیوندخوردگی در افراد مختلف وابسته به میزان وابستگی آنان به سرزمین مادری، هویّت فرهنگی و مذهبیست و این مسئله­ ای است که هومی بابا به آن اشاره نکرده است.

کلیدواژه‌ها

کتاب­ ها
Al Deek, Akram (2016). Writing Displacement: Home and Identity in Contemporary Post-Colonial English Fiction. US: Palgrave Macmillan.
Bhabha, Homi, K. (2004) The Location of Culture. NY: Routledge.
Ganguly, Keya (2001) States of Exception: Everyday Life and Post-Colonial Identity. Minneapolis: U. of Minnesota P.
Gomaa, Dalia M.A. (2016) The Non-National in Contemporary American Literature: Ethnic Women Writers and Problematic Belongings. London: Palgrave Macmillan.
Liao, Pei-Chen (2013) Post-9/11 South Asian Diasporic Fiction: Uncanny Terror, London: Palgrave Macmillan.
Loomba, Ania (2015) Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge.
Rapport, Nigel, and Andrew Dawson, eds. (1988) Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World of movement, New York: Berg.
Royle, Nicholas (2003) The Uncanny, Manchester: Manchester UP.
Saran, Paramatma and Edwin Eames, eds. (1980) The New Ethnics: Asian Indians in the United States, New York: Praeger Scientific.
Yunis, Alia (2009) The Night Counter. New York: Shaye Areheart Books.
 
 مقالات
فرهمندفر، مسعود (1394) جایگاهِ آستانه­ایِ فرهنگ: هُمی بابا و نظریۀ پسا استعماری، فصل­نامۀ دانشگاه گلستان، دورۀ1، شمارۀ4 ، صص 17-34.
Bhabha, Homi, K. (1992) »The World and the Home«, Social Text,)31/32),pp 141–53.
Foucault, M., & Miskowiec, J. (1986). »Of Other Spaces«, Diacritics,16(1),pp 22-27.
Kaplan, Amy (2003) »Homeland Insecurities: Reflections on Language and Space«, Radical History Review, 85, 82-93.
Said, Edward (1984) »The Mind of Winter«, Harper’s Magazine Sept. (269),pp 49-55.
Singh, Hardev k. J. and Mani, Manimangai (2012) »K.S. Maniam, JhumpaLahiri, Shirley Lim: A Reflection of Culture and Identity« International Journal of Applied Linguistics & English Literature, (Vol. 1 No. 3); July 2012,pp 68-75 [Special Issue on World Literature in English].
Vinson, Pauline Homsi (2014) »Re-Encountering Scheherzade': Gender, Cultural Mobility, and Narrative Transformations in Alia Yunis's The Night Counter« Mashriq&Mahjar Journal of Middle East and North African Migration Studies, (vol. 2, no. 1),pp 56-77.
Yaghi, Adam (2015) »A Nation of Narrations: Religion, Hegemony, and Self-Identification in Arab American Literature« University of Victoria,pp 12-21.
Yunis, Alia (2014) »Afterword: My Arabian Superheroine Scheherzade’sChildern: Global Encounters with the Arabian Night« Ed. Philip F. Kennedy and Marina Warner. NYU Press, Proquest Ebook Central,pp 395-400
  پایان نامه ­ها
Banerjee, Bidisha (2004) Ruptured Identities and Resistant Narratives: Mapping a Discourse of the Body in Indian Diasporic Women’s Motion and Film. Diss.  University of Iowa.
Sinha, Amresh (2015) Memory, History, and Trauma in Chris Marker, Alain Resnais, Alexander Kluge, and Mira Nair’s Films. Diss. New York University.