نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.30495/dk.2021.1885811.1780

چکیده

سعید بیابانکی یکی از شاعران معاصر حوزة ادبیّات پایداری محسوب می‎شود که سروده‌ها‎ی وی مملو از موضوعات پایداری است؛ بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‎ای، اشعار سعید بیابانکی را از منظر ادبیّات پایداری بررسی و تحلیل کند و به مخاطب نشان دهد که وی در بیداری و آگاه کردن مردم و برانگیزاندن آن‌ها‎ به مبارزه با دشمنان خارجی و ظلم و ستم چه نقشی داشته است؟ و ارزش‌ها‎ی ملّی و فرهنگ اسلامی تا چه حد به شاعر در زمینة بیان مؤثّر شعر مقاومت کمک کرده است؟ یافته‌ها‎ی پژوهش نشان می‎دهد که اندیشة مهدویّت، عشق به میهن، ستایش آزادی و آزادگی، دعوت به مبارزه و پایداری و اتّحاد، دشمن‎ستیزی، حمایت از مقاومت فلسطین و مردمان مظلوم دیگر کشورها، بازتاب قیام عاشورای حسینی، ولایت‎مداری و ... از مهم‎ترین مضامین ادبیّات پایداری در اشعار سعید بیابانکی است. افزون براین، نشان می‎دهد که شعر وی بازتاب دردهای انسانی است که با زبانی ساده و بی‎تکلّف به این موضوعات می‎پردازد. شعر سعید بیابانکی در عین سادگی، شعری است زنده، متعهّد و تأثیرگذار که در لابلای آن پیروزی و امید به آینده‎ای روشن موج می‎زند.

کلیدواژه‌ها