بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

 • جانی، لیلا [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.تاکستان.ایران (نویسنده مسئول)
 • جانی، لیلا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،رودهن،ایران.(نویسنده مسئول)
 • جدیدی، حمیدرضا [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 • جدیدی، حمیدرضا [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 • جعفری، علیرضا [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • جعفری، مرتضی [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز،ایران
 • جعفریان، جواد [1] دانشجوى دکترى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
 • جعفری صادقی، سید علی [1] دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر
 • جعفری لنگرودی، ملیحه [1] دانشجوى دکترى رشته زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج – ایران
 • جلیلی، رضا [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
 • جماران، فایزه [1] دانشجوی دکتری
 • جمالی، زهرا [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.زطهرا
 • جمالی، شهروز [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.
 • جهان آرا، فضل اله [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گچساران، ایران

چ

ح

خ

 • خادم، اعظم [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. دهاقان. ایران.
 • خادمی، احمد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • خادم ازغدی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه زبان و ادبیات فارسی، رودهن، ایران
 • خاکباز، شهین [1] دانش آموخته کارشناسى ارشد ورودى 89 ، واحد دانشگاه آزاد واحد کرج، تهران، ایران
 • خانی اسفندآباد، سامان [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • خانی اسفندآباد، سامان [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد کرج ،کرج،ایران.
 • خانی اسفندآباد، سامان [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.
 • خانی اسفند آباد، سامان [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • خدایاری، مصطفی [1] استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی،، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • خدیور، هادی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.
 • خدیور، هادی [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • خدیور، هادی [1] استادیار و عضو هیأت علمى دانشگاه آزاداسلامى واحدهمدان
 • خدیور، هادی [1] عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان
 • خدیور، هادی [1] عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان
 • خرم آبادی آرانی، زینب [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، ایران.
 • خزل، لیلا [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد کرج، ایران
 • خزلی، مسلم [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
 • خسروی، نسترن [1] دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • خسروی، نیلوفر [1] دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • خلیلیان، منیر [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج ،ایران
 • خمسه، شروین [1] استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
 • خوئینی، میثم [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

د

 • دادبه، علی اصغر [1] استاد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
 • دارایی، هلن [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • داستانگو، مهرناز [1] دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دیانت خواه، مریم [1] دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران
 • دانشگر، آذر [1] استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج،کرج،ایران
 • دانشگر، آذر [1] عضوهیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج
 • دیبا، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.کرج،ایران
 • دری، زهرا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • دری، زهرا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دری، زهرا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • دری، زهرا [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. کرج
 • دری، زهرا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دری، زهرا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • دستجردی، مجتبی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.ایران
 • دستجردی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دشتی، نصرالله [1] دانشجوی دکتری دانشگاه سلمان فارسی،کازرون،ایران
 • دشت بش، مرضیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • دلبری، حسن [2] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
 • دهداری، علی [1] کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دهقان، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زبان و ادبیات فارسی، تبریز، ایران
 • دهقانی، جلال [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • دهقانی پور، حسن [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج،ایران
 • دهقان تفتی، فاطمه [1] کارشناس ارشد
 • دهنمکی، زکیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‎واحدگرمسار، گرمسار، ایران
 • دیوسالار، فرهاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دیوسالار، فرهاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دیوسالار، فرهاد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ایران
 • دیوسالار، فرهاد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دوستی، مریم [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان، ایران

ذ

 • ذاکری، احمد [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد کرج،کرج،ایران.
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،ایران
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، کرج- ایران
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، یران
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى- واحد کرج
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار و عضو هیأت علمی و عضو هیأت علمی
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرج – ایران
 • ذاکری، احمد [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • ذاکری، احمد [5] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • ذاکری، احمد [2] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد واحد کرج،کرج،ایران.
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • ذاکری، حامد [1] دانش‌آموختةدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن،ایران.
 • ذاکری، علی [1] عضو هیات علمی گروه کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
 • ذاکری، علی [1] مد ر گروه ارشناسی ارشد تار خ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد تا ستان.
 • ذوقی، سهیلا [1] عضو هیأ ت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد و دانشجوی دکترای واحد کرج
 • ذوقی، سهیلا [1] عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نظرآباد.
 • ذوقی، سهیلا [1] هیئت علمى تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامى مرکز نظرآباد

ر

ز

س

ش

 • شادمنان، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال. خلخال .ایران.
 • شامیان، حسن [1] دانش آموخته ی دوره دکتری ادبیات فارسی ، ایران
 • شاهسواری، معصومه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،البرز ،ایران
 • شاهسواری، معصومه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • شاهمرادی، سید محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرچ
 • شاهمرادی، سید محمد [1] عضو هیات علمى دانشکد هى ادبیات و علوم انسانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج
 • شیدا، شهرزاد [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرج، ا
 • شدیدی، روزالین [1] دانش آموخت هی دوره ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • شیرزاده، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.(نویسنده مسئول)
 • شیرعلی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران
 • شریفی، حمیده [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • شریفی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • شریفی، فاطمه [1] کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان
 • شریفی، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ایران.
 • شریفیان، مهدی [1] دانشیار هیئت علمى دانشگاه بوعلى سینا
 • شعبانی، اکبر [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • شعوری، تلی [1] دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران.
 • شفائی، صفورا [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان،ایران.
 • شفیعی نسب، شعبان [1] دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران.(نویسنده مسئول)
 • شفیعى اقدم، ملوک [1] ، دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى واحد همدان
 • شنبه ای، رقیه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • شهبازی، محمدرضا [1] استادیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر،بوشهر،ایران
 • شهرآبادی، راضیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • نادری، فرهاد [1] دانشجوی دکترای زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • نادری، نازنین [1] دانش آموخت هی دور هی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • نیازکار، فرح [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.
 • ناشر، پونه [1] دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساوه،ساوه،ایران.
 • ناصری، فرشته [1] استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری،شهرری،ایران
 • ناصری، فرشته [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى.
 • ناصری، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرج،کرج، ایران.
 • نبئی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز
 • نجات زاده عیدگاهی، حسنیه [1] دانشجوی دورۀ پسادکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نجاریان، سکینه [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج،ایران.
 • نجفی عرب، ملاحت [1] دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، ایران.
 • نجومیان، امیرعلی [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • ندافی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
 • ندافی، مرضیه [1] مدرس مرکز آموزش عالی واحد استهبان،استهبان، ایران
 • ندافی، مرضیه [1] مدرس، مرکز آموزش عالی، واحد استهبان، استهبان، ایران.
 • نیرّی، محمد یوسف [1] استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نیری، محمد یوسف [1] استاد ،بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز،شیراز، ایران
 • نیری، محمدیوسف [1] استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
 • نیّری، محمد یوسف [1] استاد ، هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
 • نریمان، سیاوش [1] عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
 • نصرتی، مهرداد [1] دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران
 • نظری، ماه [1] استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحدکرج، گروه ادبیات فارسی، کرج، ایران
 • نظری، ماه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ‎واحد کرج ،کرج .ایران
 • نظری، ماه [1] عضو هیأت علمى دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج
 • نظری، ماه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری
 • نظری، ماه [1] دانشیار/رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
 • نظری، ماه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • نظری، ماه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • نعمتی، هایده [1] کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • نیکخواه، خلیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
 • نوحی، نزهت [1] استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،زنجان،ایران
 • نوحی، نزهت [1] عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.
 • نوحی، نزهت [2] دانشگاه ازاد اسلامی زنجان, زنجان, ایران.
 • نوید بازرگان، محمد [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • نودهی، کبری [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
 • نوری، افسانه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نوری، مجید [1] دانش آموخته ی دوره ی د کتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • نوری، مجید [1] دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نورانی نیا، زهره [1] دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، گروه زبان و ادبیات فارسی
 • نورائی، الیاس [1] عضو هیأت علمى دانشگاه رازى کرمانشاه
 • نوربخش، سیده گوهر [1] دانشجوی دکتری، زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • نوربلین، نیلا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران
 • نوروز، مهدی [1] گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
 • نوروزی، رضاعلی [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی اصفهان

و

 • واردی، زرین تاج [1] دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
 • واردی، زرین تاج [1] دانشیار ،هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران.
 • واعظی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ایران
 • ورزنده، امید [1] استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • وفایی، عباسعلی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،تهران ،ایران.
 • ولیخانی، زهره [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی. خراسان،ایران

ه

ی