دوره و شماره: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 3، پاییز 1394 
2. آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا

صفحه 47-71

غلامرضا انصاری فرد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


6. چهره ی زروان در«کوش نامه»

صفحه 163-184

مرضیه ندافی؛ نعیمه متوسلی


7. جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان

صفحه 185-207

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سید صادقی؛ سید جعفر حمیدی