دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1394 
1. شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی)

صفحه 9-26

نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی


7. مقدرات آسمانی در بهمن نامه

صفحه 159-178

مرضیه ندافی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ داود یحیای