دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1394 
4. بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج

صفحه 85-98

زهره رحیمی مهر؛ زهرا دری