دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1393 
1. بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر

صفحه 9-32

سید محمد جواد زاویه؛ عباس ماهیار