دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1393 
4. جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی

صفحه 85-113

نسترن خسروی؛ عطاالله کوپال