دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1393 
7. کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیّاب

صفحه 173-197

ابوذر قاسمی آرانی؛ علی سلیمی؛ زینب خرم آبادی آرانی