دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1392 
3. نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا

صفحه 71-105

فاطمه حیدری؛ سامان خانی اسفندآباد