دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1392 
8. زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند

صفحه 203-234

ایرج مهرکی؛ صدف رضائیان


11. رئالیسم در داستان های جلال آل احمد

صفحه 281-308

رضا صادقی شهپر؛ صفورا شفائی