دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 1-586 
3. کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل

صفحه 61-81

محمودرضا سازواری؛ شهلا محمدریاحی


11. عناصر رمانتیک در اشعار شهریار

صفحه 239-272

مرتضی رزاق پور؛ مریم دوستی