دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 1-163 
1. شعرسپید آ یینی

صفحه 9-28

زهرا محمودی؛ عباس ماهیار


5. نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث

صفحه 91-122

نسرین بیرانوند؛ حسین آریان؛ ناصر کاظم خانلو


7. « نقد نقّادان ادبی»

صفحه 145-163

احمد ذاکری؛ سامان خانی اسفندآباد