دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-198