دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-218 
1. دین از نگاه صوفیه

صفحه 9-50

محمد یوسف نیرّی؛ مریم الهیزاده


3. بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا

صفحه 87-102

علی عباس علیزاده؛ علی محمد موذنی