دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 1-229 
5. بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک

صفحه 119-136

معصومه امیرکمالی؛ عباس ماهیار