دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 1-368 
7. سیماى سفیان ثورى در عرفان

صفحه 154-174

مریم کرملو؛ احمد ذاکری