دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 1-343 
2. جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی

صفحه 43-70

محبوبه حاج جعفری؛ تورج عقدایی


7. ملامتیه و قلندریه

صفحه 173-196

سید احمد حسینی کازرونی؛ سید علی جعفری صادقی