دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 1-301 
3. پژوهشی در باب سطوح زبانی

صفحه 67-84

نازنین نادری؛ احمد ذاکری


7. خرد ستیزی در صوفیه

صفحه 171-192

حسن شامیان؛ مهدی محقق


8. مرگ و بی مرگی در شعر حماسی و عرفانی

صفحه 193-212

نادر افتخارزاده؛ محمود صلواتی