دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 1-221 
3. معانی حروف در دیوان حافظ

صفحه 62-92

احمد ذاکری؛ سامان خانی اسفندآباد


9. نگاهی به تشبیه و کنایه در کتاب نفثة المصدور

صفحه 197-221

فریده کریمی موغاری؛ سعید قنبری فشی