دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 1-192 
2. سیمای صحابه در شعر سنایی

صفحه 22-46

زهرا دری؛ مهرناز داستانگو


3. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی


5. بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی

صفحه 88-102

جلیل بهادری؛ سید احمد کازرونی


8. خواب و خوابگزاری در شاهنامه

صفحه 155-175

احمد ذاکری؛ مینا گلستانی