دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 1-220 
3. نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد

صفحه 73-90

مهتاب هدایتی؛ طاهره ایشانی