دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 1-195 
2. تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه

صفحه 27-46

حسین علی پاشا پاسندی؛ مرتضی فغان رستمی


9. زن از دیدگاه جمالزاده

صفحه 180-195

احمد ذاکری؛ فاطمه محسنی گرده کوهی