دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 1-215 
1. سیمای سهل تستری در تصوف

صفحه 9-27

عباس ماهیار؛ عفت کهوند


2. حیوانات در آثار سعدی

صفحه 29-56

احمد ذاکری؛ فایزه جماران