دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 1-187 
8. بررسى توبه در شعرعطار نیشابوری

صفحه 167-187

رضا اشرف زاده؛ مژگان حجت پور بیرگانی